Uw adviseur

Ton Jansen (FFP)
Tel: +31614894546

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Ton Jansen Financieel Advies, gevestigd te Cuijk aan de Zandkampen 15 en zijn tevens bedoeld voor alle bij haar werkzame personen. De toepasselijkheid ervan blijft bestaan ook indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Ton Jansen Financieel Advies werkzaam zijn.
De wederpartij van Ton Jansen Financieel Advies is degene aan wie Ton Jansen Financieel Advies enige offerte heeft verstrekt, enige aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. De wederpartij kan zowel een natuurlijke persoon zijn of een rechtspersoon en wordt hierna aangeduid als “Opdrachtgever”.

1) TOEPASSELIJKHEID
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ton Jansen Financieel advies gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan, en/of door Ton Jansen Financieel advies gesloten overeenkomsten waarbij Ton Jansen Financieel Advies zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst naar verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Ton Jansen Financieel Advies zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
b) Afwijkingen van, en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Ton Jansen Financieel Advies slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Ton Jansen Financieel Advies en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
c) Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn , wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun geldigheid onverkort behouden.

2) AANBIEDINGEN, OVEREENKOMST, OPDRACHT ETC.
a) Offertes en tarieven van Ton Jansen Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.
b) Aan Ton Jansen Financieel Advies verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot een inspanningsverplichting van Ton Jansen Financieel Advies en niet tot resultaatverplichtingen.
c) Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Ton Jansen Financieel Advies een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Ton Jansen Financieel Advies is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
d) In het geval de opdrachtgever per e-mailbericht enige (verzekerings)aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van Ton Jansen Financieel Advies heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Wanneer opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een bericht een reactie of uitsluitsel van Ton Jansen Financieel advies wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zich er zelf van te verwittigen dat het bericht Ton Jansen Financieel Advies heeft bereikt.
e) Digitale, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Ton Jansen Financieel Advies aan deze verstrekte informatie is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een tot Ton Jansen Financieel Advies gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Ton Jansen Financieel Advies het tegendeel blijkt.

3) INSCHAKELING DERDEN
a) Het is Ton Jansen Financieel Advies toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Ton Jansen Financieel Advies zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodig zorgvuldigheid in acht nemen. Ton Jansen Financieel Advies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4) HONORARIUM EN BETALING
a) Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welk wij het honorarium van Ton Jansen Financieel Advies wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen, er kan een uurtarief worden overeengekomen, of er kan een verrichtingentarief worden overeengekomen.
b) Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Ton Jansen Financieel Advies is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen, wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en of van andere kosten, welke de kostprijs van Ton Jansen Financieel Advies beïnvloeden.
c) Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan 14 dagen naa de factuurdatum op de door Ton Jansen Financieel advies voorgeschreven wijze, tenzij anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Ton Jansen Financieel Advies afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen, geen dekkin bieden voor het verzekerde risico.
d) Verrekening van door opdrachtgever van de door Ton Jansen Financieel Advies gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgevers gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Ton Jansen Financieel Advies uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
e) Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daarvoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijk rente verschuldigd worden. In dien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaand bedrag aan Ton Jansen Financieel Advies te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijk incassokosten waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.
f) Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekkint heeft op een latere factuur.
g) Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Ton Jansen Financieel Advies aanleiding geeft, is Ton Jansen Financieel Advies bevoegd de levering van haar diensten op te schorten totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

5) TERMIJNEN
a) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Ton Jansen Financieel Advies opgegeven termijn waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

6) MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
a) De opdrachtgever zal steeds gevraagd en ongevraagd alle relevante informatie verstrekken aan Ton Jansen Financieel Advies die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Ton Jansen Financieel Advies zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn informatieverplichtingen heeft voldaan, is Ton Jansen Financieel Advies bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
b) De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Ton Jansen Financieel Advies verstrekt informatie.

7) AANSPRAKELIJKHEID VAN TON JANSEN FINANCIEEL ADVIES
a) Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Ton Jansen Financieel Advies, alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Ton Jansen Financieel Advies bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beprekt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkhiedsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
b) In het geval de in artikel 7.a bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Ton Jansen Financieel Advies in een specifiek geval geen dekking verleend, is de aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel van Ton Jansen Financieel Advies, alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Ton Jansen Financieel advies bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maxumaal het totaal van het ter zake van de opdracht die aan de onstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.
c) De uitvoering van de verstrekte opdracht geschied uitlsuitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
d) Ton Jansen Financieel Advies is nummer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
e) Ton Jansen Financieel Advies is nummer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in de door Ton Jansen Financieel Adviers gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Ton Jansen Financieel Advies kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
f) Ton Jansen Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de opdrachtgever aan Ton Jansen Financieel Advies verzonder (e-mail)berichten Ton Jansen Financieel Advies niet hebben bereikt.
g) Ton Jansen Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever aan hem in rekening gebrachte premies voor, door hem, na bemiddeling van Ton Jansen Financieel Advies afgesloten verzekering of voorzieningen ondanks deugdelijke sommatie van Ton Jansen Financieel Advies niet of niet tijdig heeft voldaan.
h) Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Ton Jansen Financieel Advies voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.
i) De opdrachtgever is gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Ton Jansen Financieel Advies indien Ton Jansen Financieel Advies zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen die zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde dienste, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

8) OVERMACHT
a) Ton Jansen Financieel Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien die voor Ton Jansen Financieel Advies redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Ton Jansen Financieel Advies ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
b) Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Ton Jansen Financieel Advies geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog overheidsmaatregelen waaronder uitvoer, invoer en of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebodenheid niet meer van Ton Jansen Financieel Advies kan worden gevergd.

9) GEHEIMHOUDING EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
a) Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend is geworden of waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.
b) Door de opdrachtgever aan Ton Jansen Financieel Advies verstrekte persoonsgegevens zullen door Ton Jansen Financieel Advies niet worden gebruikt voor, of verstrekt worden aan derden, voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verstrekken mailingen e.d., behoudens Ton Jansen Financieel Advies op grond van wet of regelgeving of op grond van openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
c) Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van de persoonsgegevens in enige mailinglijst e.d. van Ton Jansen Financieel Advies, zal Ton Jansen Financieel Advies de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

10) TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a) Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Ton Jansen Financieel Advies is het Nederlands recht van toepassing.
b) Ton Jansen Financieel Advies is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer 300.002190. Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever hetzij worden voorgelegd aan de geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter.

11) VERVAL VAN RECHT
a) Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens door Ton Jansen Financieel Advies verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.